משרדנו מתמחה בייעוץ משפטי לחברות, עמותות ומלכ"רים אחרים בכל ענייניהם השוטפים, החל משלב הקמה וניסוח התקנון ועד ייעוץ לאסיפה הכללית וולדיקטוריון (או לוועד המנהל) בכל פועלם.

עו"ד בן קרטוז'ינסקי עסק בייעוץ משפטי לתאגידים במסגרת עבודתו במשרדו של עו"ד איתן צחור וצבר ניסיון רב בתחום.

אם הנכם מנהלים חברה או מוסד ללא כוונת רווח או נמצאים בשלבי הקמתו, משרדנו יוכל לעזור, בין השאר, בנושאים הבאים:

  1. ניסוח ותיקון תקנון;
  2. פיקוח וייעוץ לאסיפה הכללית ודירקטוריון (או לוועד המנהל);
  3. פיקוח על התקשרויות העמותה (עם גופים נוספים ועובדי הארגון);
  4. אימות מורשי חתימה ונושאי משרה והנפקת אישורים בדבר החלטות האסיפה הכללית;
  5. ייעוץ במקרה של פיטורי עובד, כולל נוכחות בהליך השימוע;
  6. פיקוח על/הגשת בקשה לניהול תקין;
  7. קבלת הכרה כמוסד ציבורי לצורך זיכוי לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (זיכוי מס עבור תרומה למוסד ציבורי);
  8. קבלת הנחה אפשרית/פטור מארנונה ו/או היטלים לפי פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938.